PDF đánh giá quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Tin đăng trong 'Luận văn, luận án, Tài liệu tham khảo | Thesis' bởi admin, Cập nhật cuối: 09/05/2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  9.831
  Lượt thích:
  18
  Điểm thành tích:
  87.899
  Đề tài nghiên cứu khoa học

  ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU
  HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  GIAI ĐOẠN 2011-2014 VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

  Mục lục:

  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................... iv
  DANH MỤC BẢNG ............................................................................................................ vi
  DANH MỤC HÌNH VẼ ...................................................................................................... vii
  DANH MỤC HỘP..............................................................................................................viii
  PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1
  Chương 1 TỔNG QUAN VỀ TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  ............................................................................................................................................. 14
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...... 14
  1.1.1. Khái niệm cơ bản về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại...................... 14
  1.1.2. Nguyên nhân tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ................................. 15
  1.2. NỘI DUNG TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.............. 18
  1.2.1. Mục tiêu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại......................................... 18
  1.2.2. Hệ thống công cụ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại........................... 20
  1.2.3. Giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ....................................... 28
  1.2.4. Mô hình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ......................................... 41
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ...................................................................................................... 45
  Chương 2 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM ............................................................. 46
  2.1. KINH NGHIỆM TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA
  INDONESIA ................................................................................................................... 46
  2.1.1. Bối cảnh trước khi tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Indonesia....................... 46
  2.1.2. Mục tiêu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Indonesia ...................................... 48
  2.1.3. Hệ thống công cụ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Indonesia ........................ 49
  2.1.4. Giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Indonesia ..................................... 52
  2.1.5. Đánh giá kết quả tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Indonesia.......................... 55
  2.2. KINH NGHIỆM TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NHTM CỦA HÀN QUỐC .............. 58
  2.2.1. Bối cảnh trước khi tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Hàn Quốc ...................... 58
  2.2.2. Mục tiêu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Hàn Quốc...................................... 59
  2.2.3. Hệ thống công cụ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Hàn Quốc........................ 59
  2.2.4. Giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Hàn Quốc .................................... 61
  2.2.5. Đánh giá kết quả tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Hàn Quốc......................... 65
  2.3. KINH NGHIỆM TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHẬT BẢN............ 66
  2.3.1. Bối cảnh trước khi tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Nhật Bản ....................... 66
  2.3.2. Mục tiêu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Nhật Bản....................................... 68
  2.3.3. Hệ thống công cụ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Nhật Bản......................... 69
  2.3.4. Giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Nhật Bản ..................................... 74
  2.3.5. Đánh giá kết quả tái cơ cấu hệ thống ngân hàng tại Nhật Bản.......................... 81
  2.4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM ........................................................ 84
  2.4.1. Về các điều kiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thành công............................. 84
  2.4.2. Lựa chọn giải pháp tái cơ cấu phù hợp trong từng giai đoạn ............................ 87
  2.4.3. Thiết lập mang an toàn tài chính nhằm ổn định niềm tin công chúng............... 90
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ...................................................................................................... 94
  Chương 3 ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 .................................................... 95
  3.1. BỐI CẢNH, MỤC TIÊU TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI VIỆT NAM ............................................................................................................. 95
  3.1.1. Bối cảnh trước khi tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ........ 95
  3.1.2. Mục tiêu tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam...................... 108
  ii
  3.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG CỤ TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2014 .................................. 111
  3.2.1. Công cụ tài chính............................................................................................. 111
  3.2.2. Công cụ pháp lý............................................................................................... 116
  3.2.3. Công cụ tổ chức ............................................................................................... 116
  3.2.4. Công cụ truyền thông ...................................................................................... 117
  3.3. THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015 .................................... 118
  3.3.1. Giải pháp sắp xếp lại hệ thống ngân hàng thương mại.................................... 119
  3.3.2. Giải pháp cơ cấu lại bảng cân đối của ngân hàng............................................ 120
  3.3.3. Giải pháp cơ cấu lại hoạt động của các ngân hàng thương mại ...................... 121
  3.3.4. Các giải pháp hỗ trợ quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ........................ 123
  3.3.5. Mô hình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam....................... 125
  3.4. NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU HỆ
  THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ...... 126
  3.4.1. Những mặt thành công của quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại
  Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 ............................................................................... 126
  3.4.2. Một số mặt hạn chế trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng giai đoạn
  2011 - 2015 ................................................................................................................ 142
  3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng
  giai đoạn 2011 - 2015 ................................................................................................ 152
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .................................................................................................... 158
  Chương 4 KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VỀ TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ................................................................................ 159
  4.1. ÁP LỰC, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ MÔ HÌNH TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020......... 159
  4.1.1. Áp lực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
  giai đoạn 2016 – 2020 và những định hướng chỉ đạo của Chính phủ ....................... 159
  4.1.2. Mục tiêu và quan điểm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
  giai đoạn 2016 – 2020 ............................................................................................... 162
  4.1.3. Mô hình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 –
  2020 ........................................................................................................................... 165
  4.2. KHUYẾN NGHỊ VỀ HỆ THỐNG CÔNG CỤ CHO QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU
  HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 .. 166
  4.2.1. Về công cụ tài chính cho quá trình tái cơ cấu.................................................. 166
  4.2.2. Về công cụ pháp lý cho quá trình tái cơ cấu.................................................... 168
  4.2.3. Về công cụ tổ chức cho quá trình tái cơ cấu.................................................... 170
  4.3. KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO TÍNH THỊ TRƯỜNG TRONG CÁC GIẢI PHÁP
  TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM................... 173
  4.4. KHUYẾN NGHỊ VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ............................................................................ 175
  4.4.1. Áp dụng quản trị công ty trong ngân hàng thương mại................................... 176
  4.4.2. Kiểm soát tình trạng sở hữu chéo tại các ngân hàng thương mại.................... 180
  4.4.3. Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.................................................. 182
  4.5. KHUYẾN NGHỊ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 .................................... 184
  4.5.1. Thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công........................... 184
  4.5.2. Phát triển thị trường tài chính.......................................................................... 186
  4.5.3. Phát triển thị trường bất động sản.................................................................... 188
  4.5.4. Khuyến nghị hỗ trợ khác ................................................................................. 191
  iii
  TÓM TẮT CHƯƠNG 4 .................................................................................................... 193
  KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 194
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 196
  PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 199
   
  ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2014 VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ : (Điểm tài liệu : 0 ) : Đây là tài liệu VIP, bạn cần và nâng cấp lên tài khoản VIP để tải tài liệu
  Phụ lục 1 : Bạn cần để tải tài liệu
  Phụ lục 2 : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này