DOC Luận văn thạc sĩ kế toán, kiểm toán và phân tích: Công ty HUD

Tin đăng trong 'Tiến sĩ, thạc sĩ' bởi admin, Cập nhật cuối: 19/06/2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  8.636
  Lượt thích:
  9
  Điểm thành tích:
  76.915
  [​IMG]

  HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4


  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  TÓM TẮT LUẬN VĂN i
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
  1.1. Tính cấp thiết của để tài nghiên cứu. 1
  1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2
  1.3.Mục tiêu nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu. 3
  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
  1.5. Phương pháp nghiên cứu. 4
  1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn. 4
  1.7. Kết cấu của luận văn. 4
  CHƯƠNG 2: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỚI KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 5
  2.1. Lý luận chung về tổ chức kế toán trong doanh nghiệp. 5
  2.1.1. Khái niệm về tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp. 5
  2.1.2. Nguyên tắc tổ chức kế toán trong doanh nghiệp. 6
  2.1.3. Nội dung tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp 7
  2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp 7
  2.1.3.2. Nội dung tổ chức kế toán trong các doanh nghiệp 14
  2.2. Lý luận chung về kiểm soát nội bộ. 18
  2.2.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ. 18
  2.2.2 Vai trò của kiểm soát nội bộ 20
  2.2.3. Các bộ phận cấu thành kiểm soát nội bộ. 22
  2.3. Mối quan hệ giữa tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ 25
  2.3.1. Mối quan hệ giữa tổ chức hạch toán kế toán với kiểm soát nội bộ 25
  2.3.2. Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp xây dựng 26
  2.3.2.1. Đặc điểm chung về tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng có ảnh hưởng đến tổ chức hạch toán kế toán và kiểm soát nội bộ. 26
  2.3.2.2. Đặc điểm của kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp xây dựng 27
  2.3.2.3. Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp xây dựng 30
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 33
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỚI KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD 4 34
  3.1. Đặc điểm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 có ảnh hương đến tổ chức kế toán với kiểm soát nội bộ. 34
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35
  3.1.2 Đặc điểm kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 36
  3.2. Tình hình tổ chức kế toán với kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4. 45
  3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán với kiểm soát nội bộ: 45
  3.2.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán với kiểm soát nội bộ. 48
  3.2.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và sổ sách kế toán với kiểm soát nội bộ 53
  3.2.3.1 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán với kiểm soát nội bộ 53
  3.2.3.2. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán với kiểm soát nội bộ 54
  3.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán với kiểm soát nội bộ. 56
  3.2.5 Tổ chức kế toán các phần hành và mối liên hệ với kiểm soát nội bộ: 60
  3.2.5.1. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền 60
  3.2.5.2. Tổ chức kế toán tài sản cố định: 63
  3.2.5.3. Tổ chức kế toán vật tư thiết bị, nguyên vật liệu: 65
  3.2.5.4. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 66
  3.2.5.5. Tổ chức kế toán chi phí nhân công: 67
  3.2.5.6 Tổ chức kế toán chi phí máy xây dựng: 68
  3.2.5.7. Tổ chức kế toán công nợ: 70
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 71
  CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4 72
  4.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán với kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4. 72
  4.1.1 Những kết quả đạt được: 72
  4.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu: 74
  4.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 78
  4.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4. 81
  4.3.1. Hoàn thiện tổ chức chứng từ. 82
  4.3.2. Hoàn thiện hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán. 83
  4.3.3. Hoàn thiện tổ chức báo cáo kế toán trong doanh nghiệp 86
  4.3.4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp 86
  4.3.5. Hoàn thiện tổ chức kế toán các phần hành: 87
  4.4. Kiến nghị về điều kiện thực hiện giải pháp: 93
  4.4.1. Các cơ quan quản lý của tỉnh, thành phố: 93
  4.4.2. Tổng công ty phát triển nhà và đô thị HUD4: 94
  4.4.3. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4: 94
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 94
  KẾT LUẬN 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 96
  PHỤ LỤC
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này