PDF Môn hóa - lý thuyết ôn thi đại học 2018

Tin đăng trong 'Giáo dục đào tạo các cấp | Education and Training' bởi admin, Cập nhật cuối: 09/05/2018.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  11.692
  Lượt thích:
  38
  Điểm thành tích:
  105.365
  Môn hóa - lý thuyết ôn thi đại học 2018

  Mục lục:

  MỤC LỤC
  HÓA VÔ CƠ ....................................................................................................... 14
  CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI ................................................................................. 14
  BÀI 1. SỰ ĐIỆN LI......................................................................................... 14
  I. Sự điện li và chất điện li .................................................................................14
  II. Cơ chế..............................................................................................................14
  III. Phương trình điện li của các chất ....................................................................14
  IV. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu ..............................................................15
  BÀI 2. Axit- Bazơ – Muối............................................................................... 16
  I. Axit và bazơ ....................................................................................................16
  II. Các chất lưỡng tính..........................................................................................16
  III. Muối.................................................................................................................16
  IV. Sự thủy phân và tính axit/bazơ của muối .......................................................17
  BÀI 3. pH và sự điện li của H2O .................................................................... 18
  I. Sự điện li của H2O ...........................................................................................18
  II. Khái niệm về pH..............................................................................................18
  III. Khái niệm về pOH...........................................................................................19
  BÀI 4. Các phản ứng phổ biến trong dung dịch .......................................... 20
  I. Phương trình ion ..............................................................................................20
  CHƯƠNG 2. NITƠ-PHOTPHO ....................................................................... 23
  BÀI 1. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM NITƠ ....................................................... 23
  I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM NITƠ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN.........................23
  II. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM NITƠ ..................23
  BÀI 2. NITƠ .................................................................................................... 24
  I. CẤU TẠO PHÂN TỬ.....................................................................................24
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ....................................................................................24
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.................................................................................24
  IV. ĐIỀU CHẾ.......................................................................................................25
  V. Ứng dụng .........................................................................................................25
  BÀI 3. Amoniac và muối amoni..................................................................... 26
  A. AMONIAC .........................................................................................................26
  3
  I. Tính chất vật lí.................................................................................................26
  II. Tính chất hóa học ............................................................................................26
  III. Ứng dụng .........................................................................................................28
  IV. Điều chế...........................................................................................................29
  B. MUỐI AMONI ...................................................................................................29
  BÀI 4. AXIT NITRIC ..................................................................................... 31
  A. AXIT NITRIC ...................................................................................................31
  I. CẤU TẠO PHÂN TỬ.....................................................................................31
  II. Tính chất vật lý................................................................................................31
  III. Tính chất hoá học ............................................................................................31
  IV. Ứng dụng .........................................................................................................34
  V. Điều chế...........................................................................................................34
  B. MUỐI NITRAT ..................................................................................................35
  BÀI 5. PHOTPHO .......................................................................................... 39
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ....................................................................................39
  II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC.................................................................................39
  III. ĐIỀU CHẾ TRONG CÔNG NGHIỆP ............................................................40
  IV. ỨNG DỤNG....................................................................................................40
  V. TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN- ĐIỀU CHẾ..................................................40
  BÀI 6. AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT ............................. 41
  I. AXIT PHOTPHORIC .....................................................................................41
  II. MUỐI PHOTPHAT.........................................................................................42
  BÀI 7. PHÂN BÓN HÓA HỌC ..................................................................... 43
  I. PHÂN ĐẠM ....................................................................................................43
  II. PHÂN LÂN .....................................................................................................43
  III. PHÂN KALI....................................................................................................44
  IV. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC ..............................................................44
  Bài 8. Tác dụng của mưa giông đối với cây trồng........................................ 46
  CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC ....................................................................... 47
  BÀI 1. CACBON ............................................................................................. 47
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ....................................................................................47
  II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC.................................................................................47
  III. ỨNG DỤNG....................................................................................................48
  4
  IV. TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ ...........................................49
  BÀI 2. HỢP CHẤT CỦA CACBON ............................................................. 50
  I. CACBON MONOOXIT..................................................................................50
  II. CACBON ĐIOXIT (CO2) VÀ AXIT CACBONIC (H2CO3) .........................51
  III. MUỐI CACBONẠT VÀ MUỐI HIDROCABONAT ....................................52
  BÀI 3. SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC ................................................. 56
  I. SILIC ...............................................................................................................56
  II. HỢP CHẤT CỦA SILIC .................................................................................57
  BÀI 4. CÔNG NGHIỆP SILICAT ................................................................ 59
  I. THỦY TINH ...................................................................................................59
  II. ĐỒ GỐM .........................................................................................................59
  III. XI MĂNG........................................................................................................60
  CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI........................................................... 61
  Bài 1. Tính chất chung của kim loại.............................................................. 61
  I. VỊ TRÍ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI ..............................................................61
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ....................................................................................62
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC .................................................................................64
  IV. HỢP KIM ........................................................................................................66
  BÀI 2. Dãy điện hóa của kim loại.................................................................. 68
  I. Khái niệm về cặp oxi hóa khử .........................................................................68
  II. Quy luật phản ứng oxi hóa khử .......................................................................68
  III. Dãy điện hóa....................................................................................................68
  IV. Ứng dụng của dãy điện hóa .............................................................................69
  BÀI 3. Sự điện phân........................................................................................ 73
  I. Khái niệm ........................................................................................................73
  II. Quá trình điện phân dung dịch ........................................................................73
  III. ĐIỆN PHÂN NÓNG CHÁY...........................................................................80
  IV. Công thức Faraday...........................................................................................81
  V. Ứng dụng của điện phân..................................................................................81
  BÀI 4. Ăn mòn kim loại.................................................................................. 82
  I. Khái niệm ........................................................................................................82
  II. Hai kiểu ăn mòn kim loại ................................................................................82
  III. Chống ăn mòn kim loại ...................................................................................84
  5
  BÀI 5. Điều chế kim loại............................................................................... 86
  I. Nguyên tắc điều chế kim loại........................................................................86
  II. Các phương pháp điều chế kim loại ................................................................86
  CHƯƠNG 4. KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔM .................................................. 89
  BÀI 1. KIM LOẠI KIỀM............................................................................... 89
  I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN
  TỬ............................................................................................................................89
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ......................................................................................89
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.................................................................................89
  IV. ỨNG DỤNG, TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ.....................91
  BÀI 2. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM . 92
  I. NATRI HIĐROXIT.........................................................................................92
  II. NATRI HIĐROCACBONAT .........................................................................93
  III. NATRI CACBONAT ......................................................................................93
  IV. KALI NITRAT ................................................................................................93
  BÀI 3. KIM LOẠI KIỀM THỔ..................................................................... 95
  I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN
  TỬ............................................................................................................................95
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ......................................................................................95
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC.................................................................................95
  IV. ỨNG DỤNG....................................................................................................97
  V. ĐIỀU CHẾ.......................................................................................................97
  Bài 4. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI ..................... 98
  I. Canxi hiđroxit..................................................................................................98
  II. Canxi cacbonat ................................................................................................98
  III. Canxi sunfat.....................................................................................................98
  BÀI 5. NƯỚC CỨNG ................................................................................... 100
  I. Khái niệm ......................................................................................................100
  BÀI 6. NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM........................................... 102
  A. NHÔM ..............................................................................................................102
  I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN
  TỬ………..............................................................................................................102
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ....................................................................................102
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC...............................................................................102
  6
  IV. ỨNG DỤNG VÀ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN .......................................104
  V. SẢN XUẤT NHÔM......................................................................................104
  BÀI 5. MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM .................. 106
  I. NHÔM OXIT ................................................................................................106
  II. NHÔM HIĐROXIT.......................................................................................107
  III. Muối Al3+.......................................................................................................107
  IV. Muối aluminat AlO2- .....................................................................................108
  CHƯƠNG 5. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG .................... 109
  BÀI 1. SẮT..................................................................................................... 109
  I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN
  TỬ..........................................................................................................................109
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ....................................................................................109
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC...............................................................................109
  IV. TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN ....................................................................110
  BÀI 2. HỢP CHẤT CỦA SẮT..................................................................... 112
  I. HỢP CHẤT SẮT (II) ....................................................................................112
  II. HỢP CHẤT SẮT (III) ...................................................................................115
  III. Sắt từ oxit.......................................................................................................118
  BÀI 3. CROM................................................................................................ 120
  I. VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN
  TỬ..........................................................................................................................120
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ....................................................................................120
  III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC...............................................................................120
  IV. ỨNG DỤNG..................................................................................................121
  V. điều chế..........................................................................................................121
  I. HỢP CHẤT CROM(II) .................................................................................122
  II. HỢP CHẤT CROM(III) ................................................................................123
  III. Hợp chất crom (VI) .......................................................................................124
  BÀI 4. ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG............................................. 127
  I. Vị trí và cấu tạo .............................................................................................127
  II. Tính chất vật lý..............................................................................................127
  III. Tính chất hoá học ..........................................................................................127
  IV. Ứng dụng của đồng........................................................................................128
  V. MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG .............................................................128
  7
  BÀI 5. SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC ................................. 130
  I. NIKEN...........................................................................................................130
  II. KẼM ..............................................................................................................130
  III. CHÌ ................................................................................................................131
  IV. THIẾC ...........................................................................................................132
  CHƯƠNG 6. HÓA HỌC VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI,
  MÔI TRƯỜNG................................................................................................. 134
  BÀI 1. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ...................... 134
  I. Vấn đề năng lượng và nhiên liệu: ..................................................................134
  BÀI 2. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ XÃ HỘI .................................................. 136
  II. Hóa học và vấn đề lương thực, thực phẩm ....................................................136
  III. Hóa học và vấn đề may mặc..........................................................................136
  IV. Hóa học với việc bảo vệ sức khỏe con người................................................137
  BÀI 3. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG...................................... 139
  I. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐÊ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG..................................139
  II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG....140
  HÓA HỮU CƠ.................................................................................................. 141
  CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ....................................... 141
  BÀI 1. HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ.......................... 141
  I. HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.........................................141
  II. PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ......141
  BÀI 2. CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ............................. 143
  I. THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC .................................................................143
  II. LIÊN KẾT TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ...............................143
  III. ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO .............................................................................144
  IV. ĐỒNG PHÂN HÌNH HỌC ...........................................................................144
  CHƯƠNG 2 HIDROCACBON NO ................................................................ 145
  BÀI ANKAN................................................................................................. 145
  V. KHÁI NIỆM-ĐỒNG ĐẲNG-DANH PHÁP ................................................145
  VI. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................146
  VII. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................146
  VIII.ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................147
  8
  IX. ỨNG DỤNG..................................................................................................148
  CHƯƠNG 3. HIDROCACBON KHÔNG NO............................................... 149
  BÀI 1. ANKEN .............................................................................................. 149
  I. KHÁI NIỆM – CÔNG THỨC – DANH PHÁP............................................149
  II. ĐỒNG PHÂN HÌNH HỌC ...........................................................................149
  III. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................151
  IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................151
  V. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................153
  VI. ỨNG DỤNG..................................................................................................153
  BÀI 2. ANKANĐIEN.................................................................................... 154
  I. ĐỊNH NGHĨA-PHÂN LOẠI-DANH PHÁP ................................................154
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ.................................................................................154
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................155
  IV. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................156
  V. ỨNG DỤNG..................................................................................................157
  BÀI 3. ANKIN ............................................................................................... 158
  I. ĐỊNH NGHĨA-PHÂN LOẠI-DANH PHÁP-CẤU TRÚC ...........................158
  II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................158
  III. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................160
  IV. ỨNG DỤNG..................................................................................................161
  CHƯƠNG 4. HIDROCACBON THƠM .................................................... 162
  BÀI 1. AREN ................................................................................................. 162
  I. ĐỊNH NGHĨA-PHÂN LOẠI-DANH PHÁP-CẤU TRÚC ...........................162
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................163
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................163
  IV. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................166
  V. ỨNG DỤNG..................................................................................................167
  BÀI 2. STIREN VÀ NAPHTALEN ............................................................ 168
  I. STIREN .........................................................................................................168
  II. NAPHTALEN ...............................................................................................170
  CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON ANCOL –
  PHENOL ........................................................................................................... 171
  BÀI 1. ANCOL .............................................................................................. 171
  9
  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP......................171
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................174
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................175
  IV. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................180
  V. ỨNG DỤNG..................................................................................................181
  BÀI 3. PHENOL ........................................................................................... 182
  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP......................182
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................182
  III. CẤU TẠO .....................................................................................................182
  IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................183
  V. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................185
  CHƯƠNG 6. ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC ........................... 187
  BÀI 1. ANĐEHIT.......................................................................................... 187
  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP......................187
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................189
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................189
  IV. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................191
  V. ỨNG DỤNG..................................................................................................192
  BÀI 2. XETON .............................................................................................. 193
  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP......................193
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................194
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................194
  IV. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................194
  V. ỨNG DỤNG..................................................................................................195
  BÀI 3. AXIT CACBOXYLIC ...................................................................... 196
  I. ĐỊNH NGHĨA – PHÂN LOẠI – DANH PHÁP ...........................................196
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................197
  III. CẤU TẠO .....................................................................................................197
  IV. SO SÁNH TÍNH AXIT .................................................................................197
  V. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................198
  VI. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................200
  VII. GIỚI THIỆU MỘT SỐ AXIT .......................................................................200
  VIII.ỨNG DỤNG..................................................................................................201
  10
  IX. MUỐI CỦA AXIT CACBOXYLIC..............................................................201
  CHƯƠNG 7. ESTE-LIPIT .............................................................................. 203
  BÀI 1. ESTE .................................................................................................. 203
  I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP......................203
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................203
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC ...............................................................................204
  IV. ĐIỀU CHẾ.....................................................................................................207
  V. ỨNG DỤNG..................................................................................................207
  BÀI 2. LIPIT ................................................................................................. 208
  I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN ................208
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................209
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................209
  IV. CHUYỂN HÓA CHẤT BÉO TRONG CƠ THỂ..........................................209
  V. VAI TRÒ CỦA CHẤT BÉO.........................................................................210
  CHƯƠNG 8. CACBOHYDRAT ..................................................................... 211
  BÀI 1. GLUCOZO VÀ FRUCTOZO ......................................................... 211
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN........................211
  II. CÔNG THỨC PHÂN TỬ VÀ CÔNG THỨC CẤU TẠO ...........................211
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................212
  IV. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ .......................................................................213
  V. ĐỒNG PHÂN CỦA GLUCOZO: FRUCTOZO ...........................................213
  BÀI 2. SACCAROZO................................................................................... 215
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ ..................................................................................215
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ.................................................................................215
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................215
  IV. ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT ĐƯỜNG SACCAROZƠ .............................215
  BÀI 3. TINH BỘT......................................................................................... 217
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN...............................217
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ.................................................................................217
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................217
  IV. SỰ CHUYỂN HÓA TINH BỘT TRONG CƠ THỂ.....................................218
  V. SỰ TẠO THÀNH TINH BỘT TRONG CÂY XANH .................................218
  BÀI 4. XENLULOZO................................................................................... 219
  11
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN........................219
  II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ.................................................................................219
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................219
  IV. ỨNG DỤNG..................................................................................................219
  CHƯƠNG 9. AMIN - AMINO AXIT - PROTEIN .................................... 221
  Bài 1. AMIN.................................................................................................. 221
  I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN ..................221
  II. DANH PHÁP – ĐỒNG PHÂN – CÔNG THỨC PHÂN TỬ.......................221
  III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ....................................................................................222
  IV. CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC..................................222
  V. ỨNG DỤNG..................................................................................................223
  VI. Muối Amoni ..................................................................................................223
  Bài 2. AMINOAXIT. .................................................................................. 225
  I. ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO VÀ DANH PHÁP .............................................225
  II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ....................................................................................226
  III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................226
  IV. ỨNG DỤNG..................................................................................................227
  V. MUỐI CỦA AMINOAXIT ...........................................................................227
  VI. ESTE CỦA AMINOAXIT ............................................................................227
  BÀI 3. PEPTIT VÀ PROTEIN.................................................................... 228
  A - PEPTIT............................................................................................................228
  I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI.....................................................................228
  II. CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP .............................................228
  III. TÍNH CHẤT..................................................................................................229
  B – PROTEIN........................................................................................................230
  I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI.....................................................................230
  II. TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN ......................................................................230
  CHƯƠNG 10. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME ...................................... 232
  BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME ............................................................. 232
  I. KHÁI NIỆM ..................................................................................................232
  II. PHÂN LOẠI..................................................................................................232
  III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ..............................................................................232
  IV. TÍNH CHẤT VẬT LÍ....................................................................................233
  12
  V. TÍNH CHẤT HÓA HỌC...............................................................................233
  VI. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ .......................................................................234
  VII. ỨNG DỤNG..................................................................................................234
  BÀI 2. VẬT LIỆU POLIME ........................................................................ 235
  I. CHẤT DẺO ...................................................................................................235
  II. TƠ..................................................................................................................236
  III. CAO SU.........................................................................................................238
  TỔNG HỢP HÓA HỌC VÔ ........................................................................... 240
  BÀI 1. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ........................................... 240
  I. TRẠNG THÁI, MÀU SẮC CÁC ĐƠN CHẤT, HỢP CHẤT ......................240
  II. NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ..............................................................................241
  III. NHẬN BIẾT ION DƯƠNG (CATION) .......................................................243
  BÀI 2. CÁC LOẠI QUẶNG, HỖN HỢP, HỢP KIM PHỔ BIẾN ........... 247
  I. Các loại quặng ...............................................................................................247
  II. MỘT SỐ HỢP CHẤT, HỢP KIM VÀ HỖN HỢP QUAN TRỌNG............248
  BÀI 3. Tổng kết các kiểu mạng tinh thể ..................................................... 253
  BÀI 4. Phản ứng trao đổi và dãy điện hóa ................................................. 254
  I. Phản ứng trao đổi...........................................................................................254
  II. Dãy điện hóa..................................................................................................256
  III. MÔI TRƯỜNG CỦA MUỐI ........................................................................257
  IV. Các chất lưỡng tính........................................................................................257
  TỔNG HỢP HỮU CƠ...................................................................................... 258
  BÀI 1. NHẬN BIẾT HỮU CƠ..................................................................... 258
  I. NHẬN BIẾT CÁC NHÓM CHỨC ...............................................................258
  II. NHẬN BIẾT CÁC CHẤT HỮU CƠ CHI TIẾT...........................................259
  BÀI 2. TINH CHẾ VÀ TÁCH CHẤT ........................................................ 262
  BÀI 3. NHIỆT ĐỘ SÔI, NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY, LIÊN KẾT HIDRO,
  TÍNH TAN..................................................................................................... 263
  I. LIÊN KẾT HIDRO........................................................................................263
  II. SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI CÁC CHẤT THƯỜNG GẶP...........................263
  III. TỔNG HỢP TRẠNG THÁI TỒN TẠI CỦA CÁC CHẤT Ở ĐIỀU KIỆN
  THƯỜNG ..............................................................................................................263
  IV. TÍNH TAN ....................................................................................................264
  13
  BÀI 4. SO SÁNH TÍNH AXIT, BAZO ....................................................... 266
  I. NHÓM HÚT VÀ ĐẨY E..............................................................................266
  II. TÍNH AXIT ...................................................................................................266
  III. TÍNH BAZO..................................................................................................266
  BÀI 5. TỔNG HỢP PHẢN ỨNG HỮU CƠ ............................................... 267
  TÊN GỐC HIDROCACBON VÀ TÊN AXIT HAY GẶP........................ 272
   
  Môn hóa - lý thuyết ôn thi đại học 2018 : (Điểm tài liệu : 0 ) : Đây là tài liệu VIP, bạn cần và nâng cấp lên tài khoản VIP để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này