DOC Nghiên cứu sử dụng hiệu quả phế phụ phẩm trồng trọt theo chuỗi giá trị

Tin đăng trong 'Nông, lâm, ngư nghiệp...' bởi mod_van, Cập nhật cuối: 01/01/2021.

 1. mod_van

  mod_van Moderator Staff Member

  Tham gia :
  05/11/2019
  Bài viết:
  1.194
  Lượt thích:
  3
  Điểm thành tích:
  11.788
  [​IMG]
  Nghiên cứu sử dụng hiệu quả phế phụ phẩm trồng trọt theo chuỗi giá trị

  Mục lục:
  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  I. Tình hình nghiên cỨu ngoài nước 3
  1.1.1. Công nghệ và thiết bị thu gom rơm 3
  1.1.2. Công nghệ sử dụng rơm, lõi ngô làm thức ăn chăn nuôi (TĂCN) 4
  1.1.3. Công nghệ sử dụng phụ phẩm trồng trọt nuôi trồng nấm và xử lý bã thải trồng nấm thành phân hữu cơ sinh học 7
  1.1.4. Công nghệ xử lý nhanh rơm rạ ngoài đồng ruộng trên Thế giới và xử lý rơm rạ tập trung làm phân bón hữu cơ 16
  1.2. Tình hình nghiên cỨu trong nưỚc 24
  1.2.1.Công nghệ và thiết bị thu gom rơm rạ phục vụ cho các mục đích khác nhau 24
  1.2.2. Công nghệ xử lý rơm rạ và lõi ngô làm TĂCN tại Viêt Nam 25
  1.2.3. Công nghệ nuôi trồng nấm bằng phụ phẩm trồng trọt và tái sử dụng bã thải trồng nấm làm phân hữu cơ sinh học 30
  1.2.4. Công nghệ xử lý nhanh rơm rạ trên đồng ruộng và sau thu gom thành phân hữu cơ sinh học 46
  CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 60
  2.1.VẬT LIỆU 60
  2.2.PHẠM VI NGHIÊN CỨU 61
  2.3. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: Từ tháng 6.2018 đến tháng 6.2019 61
  2.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 61
  2.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 61
  2.5.1. Phương pháp nghiên cứu ND1: Nghiên cứu phát triển phương pháp, công nghệ thu gom và xử lý sơ bộ phế phụ phẩm trồng trọt cho các mục đích khác nhau 61
  2.5.2. Phương pháp nghiên cứu ND2: Nghiên cứu về công nghệ sản xuất thức ăn cho vật nuôi từ phụ phẩm trồng trọt (rơm rạ, lõi ngô) và bảo quản 67
  2.5.3. Phương pháp nghiên cứu ND3: Nghiên cứu công nghệ sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu từ phế phụ phẩm trồng trọt (rơm rạ và lõi ngô) và tái chế sử dụng chất nền để sản xuất phân hữu cơ sinh học 74
  2.5.4. Phương pháp nghiên cứu ND4: Nghiên cứu công nghệ phân hủy nhanh rơm rạ trên đồng ruộng và sản xuất phân hữu cơ sinh học. 78
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 83
  3.1. Nghiên cỨu phát trIỂN phương pháp, công nghỆ thu gom và xỬ lý sơ bỘ phẾ phỤ phẨM tRỌT cho các mỤC ĐÍCH SỬ DỤNG khác nhau 83
  3.1.1. Kết quả điều tra về các phương pháp thu gom hiện có ở Việt Nam 83
  3.1.2. Kết quả nghiên cứu thiết kế công nghệ thu gom phục vụ cho các mục đích khác nhau trong nhà xưởng 89
  3.1.3. Kết quả thử nghiệm ngoài đồng ruộng tại Nam Đinh, Bình Định và Tiền Giang 106
  3.1.4. Hiệu quả kinh tế 107
  3.1.5.Ưu nhược điểm của Công nghệ 110
  3.1.6. Khả năng nhân rộng của công nghệ: 110
  3.2. KẾT QUẢ Nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn cho vẬt nuôi từ phụ phẩm trỒNG trọt (rơm rạ và lõi ngô) và bẢo quẢn 110
  3.2.1. Kết quả khảo sát về thực trạng công nghệ xử lý và bảo quản rơm làm thức ăn chăn nuôi theo chuỗi giá trị 110
  3.2.2. Kết quả nghiên cứu trong điều kiện nhà xưởng về chất lượng cảm quan, giá trị dinh dưỡng và HQKT của các loại rơm tươi ủ để lựa chọn công nghệ thích hợp 118
  3.2.3. Đề xuất Công nghệ và hệ thống thiết bị phun-cuốn, xử lý rơm tươi tại ruộng làm thức ăn chăn nuôi ( Công nghệ này đã được Bộ NN và PTNT công nhận là Tiến bộ kỹ thuật cho phép đưa vào áp dụng) 126
  3.2.4. Kết quả thử nghiệm quy trình công nghệ dựa trên đánh giá năng suất và HQKT chăn nuôi bò Lai Sind sử dụng rơm tươi ủ trong điều kiện thực tế trang trại 132
  3.2.5. Chất lượng rơm tươi urê, lượng thức ăn ăn vào, tăng trọng và hiệu quả kinh tế tại các điểm mô hình 138
  3.3 KẾT QUẢ Nghiên cỨu công nghỆ sẢn xuẤt nẤm ăn và nẤm dưỢc liỆu tỪ phẾ phỤ phẨm trỒng trỌt (rơm rẠ và lõi ngô) và tÁi chẾ sỬ dỤng chÂt nỀn đỂ sẢn xuẤt phân hŨu cơ sinh hỌc 141
  3.3.A. Nghiên cứu công nghệ sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu từ phế phụ phẩm trồng trọt 141
  3.3.1. Kết quả điều tra thực trạng sử dụng rơm rạ, lõi ngô để sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu và các công nghệ đang áp dụng trong nuôi trồng nấm 141
  3.3.2. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi trồng nấm trong phòng thí nghiệm 150
  3.3.3.Đề xuất quy trình công nghệ nuôi trồng nấm sò, nấm mỡ và nấm linh chi nuôi trồng trên nền cơ chất là rơm rạ hoặc lõi ngô 170
  3.3.4. Kết quả thử nghiệm Quy trình công nghệ nuôi trồng nấm sò, nấm mỡ và nấm linh chi trong trong điều kiện thực địa ở Nam Định và Sơn La 186
  3.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ PHÂN HUỶ NHANH RƠM RẠ TRÊN ĐỒNG RUỘNG VÀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HCSH TỪ RƠM RẠ TẬP TRUNG 239
  PHẦN A. KẾT quẢ nghiên cỨu công nghỆ phân huỶ nhanh rơm rẠ trên đỒng ruỘng 239
  3.4.1. Kết quả hoàn thiện chế phẩm mới phân hủy nhanh rơm rạ tại ruộng và quy trình sử dụng dự kiến đáp ứng kế hoạch sản xuất cho vụ mùa tiếp theo 239
  3.4.2. Kết quả thử nghiệm trong nhà xưởng 246
  3.4.3. Đề xuất Quy trình Công nghệ cắt, băm và phun chế phẩm xử lý gốc rạ trên đồng ruộng( Công nghệ này đã được Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ thẩm định, lựa chọn ) 248
  3.4.4. Kết quả thử nghiệm quy trình công nghệ đã đề xuất áp dụng phân hủy nhanh rơm rạ trong điều kiện sản xuất ngoài đồng ruộng 253
  PHẦN B. Kết quả nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ rơm rạ thu gom bị hỏng mốc 278
  3.4.5. Kết quả hoàn thiện chế phẩm mới phân hủy nhanh rơm rạ sau thu gom tập trung thành phân bón hữu cơ và các thông số cơ bản của quy trình công nghệ 278
  3.4.6. Kết quả nghiên cứu trong xưởng thực nghiệm 284
  3.4.7. Đề xuất Quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ sinh học từ rơm rạ tập trung bị hỏng, mốc 292
  3.4.8. Kết quả thử nghiệm Quy trình công nghệ sản xuất phân hữu cơ sinh học từ rơm rạ trong điều kiện tập trung tại đồng ruộng 299
  3.5. Lựa chọn công nghệ nghiên cứu thành công để thực hiện mô hình thí điểm tích hợp 311
  CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 312
  4.1. Kết luận 312
  4.2.Đề nghị 314
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 315

  338 trang
   
  doc : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này