PDF Phân tích kỹ thuật Ứng dụng trong đầu tư chứng khoán, Phan thị Bích Nguyệt, Lê Đạt Chí

Tin đăng trong 'sách tham khảo' bởi mod_van, Cập nhật cuối: 13/12/2021.

 1. mod_van

  mod_van Moderator Staff Member Quản trị viên

  Tham gia :
  05/11/2019
  Bài viết:
  3.345
  Lượt thích:
  78
  Điểm thành tích:
  32.810
  [​IMG]

  Phân tích kỹ thuật Ứng dụng trong đầu tư chứng khoán, Phan thị Bích Nguyệt, Lê Đạt Chí
  393 trang
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...
 2. mod_van

  mod_van Moderator Staff Member Quản trị viên

  Tham gia :
  05/11/2019
  Bài viết:
  3.345
  Lượt thích:
  78
  Điểm thành tích:
  32.810
  MỤC LỤC CHI TIẾT
  LỜI TỤA
  1 TRIẾT LÝ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
  Giới thiệu 3
  Triết lý hay lý do căn bản của phân tích kỹ thuật 4
  Giá phản ánh tất cả hành động thị trường
  Giá dịch chuyển theo xu hưởng
  Quá khứ tự nó sẽ lặp lại
  Sự khác nhau giữa dự báo bằng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản 7
  Phân tích so với định thời gian 10
  Tính linh hoạt vả khả năng thích ứng của phương pháp
  phân tích kỹ thuật 11
  Phân tích kỹ thuật được áp dụng trong các hoàn cảnh kinh doanh
  khác nhau 12
  Phân tích kỳ thuật áp dụng đổi với các khoảng thời gian khác nhau 13
  Dự báo kinh tế 13
  Nhà phân tích kỹ thuật hay nhà lập đồ thị 14
  Một sự so sánh ngắn gọn về phân tích kỹ thuật chứng khoán và
  hợp đồng giao sau 16

  Cấu trúc giá
  Vòng đời bị giới hạn
  Những yêu cầu khoản ký quỹ thấp hơn
  Phạm vi thời gian thì ngắn hơn nhiều
  Sự phụ thuộc về việc định thời gian nhiều hơn ít dựa vào các trung bình thị trường và các chỉ số thị trường 19
  Các công cụ phân tích kỹ thuật cụ thể
  Một vài nhược điểin của phương pháp phân tích kỹ thuật 21
  Sự tiên đoán hoàn toàn hiện thực
  Có thể dùng quá khử để dự báo tương lai?
  Lý thuyết bước di ngẫu nhiên 25
  Quỵ tắc chung 28
  ỉ LÝ THUYẾT DOW
  Giải thích lý thuyết 32
  Giá phản ánh tất củ hành động thị trường
  Thị trường có 3 sự chuyển dịch
  Những đường xu hướng chỉ ra sự dịch chuyển
  Các mối quan hệ giá và khối lượng tạo ra nền tảng cơ bản
  Hành động giá xác định xu hướng
  Danh mục phải được xác nhận (hai danh mục củng cố lẫn nhau)
  Các mối quan tâm khác 42

  Tóm lại 43
  NHŨNG THAM SỐ ĐIỂN HÌNH ĐỐI VỚI XU
  HƯỚNG TRUNG GIAN
  Một vài quan sát cơ bản 45
  Định nghĩa về những chu kỳ trung gian 45
  Những nguyên nhân của phản ứng giá cấp hai 48
  Mối quan hệ giữa những bước dịch chuyển trung gian cấp một với phản ứng giá theo sau 50
  Việc sử dụng chu kỳ trung gian để xác định sự đảo ngược trong xu hướng cấp một 50
  Số lượng chu kỳ trung gian
  Những đặc trưng cùa chu kỳ trung gian cuối của một xu hướng cáp một
  THIẾT Kế CÁC ĐỒ THỊ
  Giới thiệu 53
  Các dạng đồ thị 53
  Do thị hình nến 56
  Thang đo số học và thang đo loga 57
  Xây dựng đồ thị thanh hàng ngày 59

  Khối lượng giao dịch 60
  Giao dịch tiềm năng 61
  Tổng khối lượng so vói khối lượng giao (lịch riêng lẻ và khối lượng giao dịch tiềm năng
  Khối lượng giao dịch và giao dịch tiêm năng được háo cáo trễ 1ngày trong hợp dồng giao sau
  Giá trị của khối lượng giao dịch riêng lẻ và con sô vê giao dịch
  tiêm năng trong hợp dông giao sau
  Đồ thị hình thanh hàng tháng và hàng tuần 64
  Kết luận 66
  £ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐƯỜNG XU HƯỚNG
  Định nghĩa về xu hướng 67
  Xu hường có ba chiều hướng 70
  Xu hướng có ba loại 71
  Đường chống đỡ và đường kháng cự 74
  Mức chông đỡ và mức kháng cự đảo ngược vai trò của chúng như thê nào
  Tâm lý ẩn chứa đằng sau mức chống đỡ và mức kháng cự
  Mức chống đỡ trở thành mức kháng cự và ngược lại: mức độ của sự phá vỡ
  Tầm quan trọng của các con số làm tròn như mức chổng dữ và kháng cự
  Đường xu hướng 85

  Kẽ mộ ỉ đường xu hướng
  Đường xu hưởng thăm dò so với đường xu hướng đủng
  Cách sử dụng dường xu hướng
  Làm thê nào dỗ xác định mức dộ quan trọng của một dường xu hưởng
  Dường xu hưởng nên bao gồm tất cả diên biến cùa giá
  Cách xử lý sự phá võ' nhỏ dường xu hưởng
  Diêu gì cấu thành nên sự phả vỡ dáng kê cùa dường xu huớng
  Dường xu hướng hoán dôi vai trò như thè nào
  Do lường những hàm ý cùa dường xu hướng
  Nguyên tắc hình quạt 97
  rầm quan trọng của con so ba 98
  Độ doc tương dối của đường xu hướng 99
  Diều chinh dường xu hướng như thẻ nào
  Dường kênh giá 104
  Phần trăm sự thoái lùi 109
  Các dường kháng cự vận tôc 112
  Dường hình quạt Gann và hibonacci 114
  Các dường xu hướng nội bộ 115
  Những ngày dăo chiều 115
  Đao chiều hàng tuần và hàng tháng
  Các khoảng trống giá 119
  fìa loại khoáng trổng

  Sự đào chiêu ỉsland
  Kết luận 124
  ** CÁC MẢƯ HÌNH ĐẢO CHIÊU CHÍNH
  Giới thiệu 125
  Các mẫu hình giá 126
  Hai kiểu mẫu hình: Đảo chiều và củng cố xu hướng 126
  Những đìém chung khởi đầu đổi với tất cả các mâu hình đảo chiêu
  Mau hình đảo chiều đầu và vai 130
  Sự bẻ gãy đường viền cô hoàn tất máu hình
  Sự dịch chuyển trở lại
  Tóm lược
  Tầm quan trọng của khối lượng 135
  rim một mục tiêu giá 135
  Diều chinh các mục tiêu giá
  Mầu hình đầu và vai ngược 137
  Độ dắc của đường viền cô
  Mầu hình đầu và vai phức tạp 140
  Các sách lược
  Sự thai bại của mau hình đầu và vai
  Mau hĩnh đầu và vai như là một mau hình cũng cố xu hướng
  Mau hình ba đỉnh ba đáy 143

  Mầu hình hai đỉnh và hai đáy 145
  Kỹ thuật đo lường đối với mâu hình hai đỉnh
  Những biến thể từ mẫu hình lý tưởng 149
  Lọc
  Thuật ngữ “hai đình "quá bị lạm dụng
  Thời gian giữa các đinh và đáy thỉ rất quan trọng
  Mầu hình đĩa và mẫu hình thanh nhọn 154
  Kct luận 156
  c CÁC MẢU HÌNH CỦNG CỐ xu HƯỞNG
  Giới thiệu 157
  Mau hình dạng tam giác 158
  Mầu hình dạng tam giác đều 159
  Giới hạn thời gian đổi với việc hình thành mau hình tam giác
  Tầm quan trọng của khối lượng
  Kỹ thuật đo lường
  Mầu hình tam giác hướng lên 164
  Kỹ thuật đo lường
  Mỗu hình tam giác lên như là một máu hĩnh đáy
  Mau hình tam giác hướng xuống 167

  Máu hỉnh tam giác hướng xuống giống như mội máu hình đỉnh
  Mau hình khai lượng
  Nhàn tồ thời gian trong các mau hình tam giác
  Mầu hình tam giác mở rộng 170
  Mau hình cư hiệu và cờ đuôi nheo 171
  Xây dựng các mâu hình cờ hiệu và cờ đuôi nheo
  Các hàm ý đo lường
  Tóm lược
  Mầu hình dạng hình nêm 176
  Mau hình nêm được xem như là các máu hình đảo chiều đình và đáv
  Đạng hình chừ nhật 179
  Tầm quan trọng cua mâu hình khối lượng
  Những thay dôi trong giới hạn có thê giao dịch
  Những đièu tương lự vờ khác hiệt khác
  Sự dịch chuyển đều đặn 184
  Mầu hình củng co xu hướng đầu và vai 186
  Sự củng co và sự phân kỳ 187
  Kct luận 188
  T Đồ THỊ DÀI HẠN
  Giới thiệu 189

  rầm quan trọng của viễn cảnh dài hạn 190
  Xây dựng những đồ thị cùng cố xu hướng đối với các hợp dong
  giao sau 190
  Một vài cách khác đê xây dựng đồ thị củng có
  Hợp đồng vĩnh viễn 192
  Xu hướng dài hạn không đong thuận với sự ngẫu nhiên 193
  Những mẫu hình trên đồ thị: Mầu hình dảo chiều tháng và tuần 193
  Đo thị dài hạn đến ngắn hạn 194
  Tại sao đo thị dải hạn nên dược diều chỉnh với lạm phát? 195
  Dồ thị dài hạn không có ý định cho mục dích giao dịch 197
  Ví dụ về dồ thị dài hạn 197
  c TRUNG BÌNH DI ĐỘNG
  Giới thiệu 203
  MA: Một phương sách làm san bàng sự biến dộng bằng việc làm chậm lại thời gian 205
  Các mức giá dùng đế tính MA
  Khoảng thời gian dùng đê tính MA
  MA giàn dơn - SMA
  MA tỷ trọng tuyến tính - WMA
  MA san hang hàm mũ - EMA
  MA chuôi thời gian - TSMA

  Sử dụng một MÀ
  Làm sao để sử dụng hai đường MA để tạo ra các tín hiệu mua bán
  Sử dụng 3 MA, hoặc phương pháp cẳt 3 lần
  Làm sao đê sử dụng hệ thống đường MA 4-9-Ỉ8 ngày
  Đường viền bao quanh đường MA 219
  Dải băng Bolỉinger 221
  Sử dụng dải băng Bollinger như là những mục tiêu 222
  Độ rộng của dải băng do lường sự biển động giá 223
  Đặt trung tâm cho dường MA
  MA gắn chặt với các chu kỳ thời gian 224
  Các con số Fibonacci được sử dụng như là các MA 225
  MA áp dụng trong các đồ thị dài hạn 225
  Một vài ỉý ỉẽ tán thành và phán đổi về đường MA
  Đường MA như Ịà các chỉ so dao động Osciỉỉator
  MA áp dụng trong các dừ liệu kỹ thuật khác
  Quỵ tắc hàng tuần 227
  Quy tắc 4 tuần
  Điểu chỉnh quy tắc 4 tuần
  Các khoảng thời gian dài và ngan đối với độ nhạy cám
  Quy tấc 4 tuần gan chặt với các chu kỳ’
  Tối ưu hóa hay không 233
  Kết luận 235
  Đường MA có khả năng thích ứng 236
  Sự lựa chọn khác thay đường MA 236

  + CHỈ SÓ OSCILLATOR VÀ Ý KIẾN ĐÓI LẬP
  Giới thiệu 237
  Sử dụng chỉ so Oscillator kết hợp với xu hướng 238
  Giải thích chỉ sổ Oscilỉator
  Các quy tắc chung đới với việc giải thích chì số Osciỉỉator
  Ba ứng dụng quan trọng nhất của Oscilỉator
  Đo lường Momcntum 240
  Momentum đo lường tỷ lệ tăng và giám giá
  Đường momentum dán đến hành động giá
  Giao diêm của đường zero như là một tín hiệu giao dịch
  Sự cần thiết của đường biên trên và đường biên dưới
  Đo lường tỷ lệ thay đổi - “Rate of Change ROƠ’ 245
  Xâỵ dựng một chỉ số dao dộng Oscillator bằng cách sử dụng hai đường
  trung bình di động 247
  Chỉ so kênh giá hàng hoá - Commodity Channcl Index 249
  Chỉ số cường độ tương doi - The Relativc Strength Index - RSI 251
  Giải thích RSĨ
  Sử dụng đường 70 và 30 để tạo ra các tín hiệu 258
  Dao động ngẫu nhiên (Stochastic) (K%D) 259
  Dao động %R của Larry Williams 263
  Lựa chọn khoảng thời gian gắn liển với chu kỳ thị trường
  Tầm quan trọng của đường xu hướng 264

  Khi nào các chi số dao động hữu ích nhất 266
  Phân kỳ và hội tụ của dường trung bình di động - MAC!) 267
  Biêu dỒMACD 269
  Ket họp các đồ thị ngày và tuần 271
  Nguyên lý của ý kiến dối lập trong các hợp dồng giao sau 272
  Lý giai con sô thuôn nhát về thị trường đáu cơ giá lên
  Ỷ kiên doi lập do lường việc duy trì vị thẻ mua và bán
  Y kièn dò ị lập do lường phía mạnh so với yêu
  Một vài đặc tí HỈ ĩ khác của con so thuần nhất trong thị trường dầu CO’ giá lân
  Tầm quan trọng cùa giao dịch tiềm năng (hụp dông giao sau)
  Ọuan sát phan ứng cùa thị trường dôi với những thông tin nên tang
  Kct hợp ý kiến đối lập với các công cụ kỹ thuật khác
  Suy doán tình cám nhà dầu lư 276
  Các con so hiểu biổl của nhà đầu lư - Investor [ntclligcnce 276
  í& ĐỒ THỊ HÌNH NÉN NHẬT BẢN
  Giới thiệu 279
  Đồ thị nén 279
  Những dồ thị nen cư bản 2X2
  Phân lích mầu hình nến 2X3

  Những mẫu hình đảo chiều
  Máu hình củng cổ xu hướng (Continuation pattern) Sử dụng máy tính dể xác định mâu hình nến
  Mầu hình nến lọc 291
  Kẻt luận 293
  Thực te trải nghiệm 293
  Dojì
  Dojì con chuồn chuôn - dragonfly dojì (đâu cơ giá lên)
  Doji bia đá - Garvestone doji (đáu cơ giả xuống)
  Đình xoay vỏng - spinning tops
  Mâu hình đường tác động mạnh đầu cơ giá lên - bullish engulfìng pattern
  Mâu hình đường tác động mạnh đầu cơ giá xuống - bearish engulfing pattern
  Đáy nhíp - Tweezer bottom
  Đỉnh nhíp - Tweezer top
  Ngôi sao ban mai - Morning star - dâu hiệu sự đáo ngược xu hướng đâu cơ giá tăng
  Ngỏi sao ban chiểu - Evening star - dấu hiệu sự đảo ngược xu hướng đầu cơ giá xuống
  Cây búa - Hammer - đầu cơ giá lên sau một sự suy giám giá đáng kẽ
  Cây búa đào ngược (ỉnverted Hammer) đầu cơ giá lên ở đáy của xu hướng

  Sao băng - Shooting star - đầu cơ giá xuống tại đỉnh cùa xu hướng Các mẫu hình bác bở đầu cơ giá lên và đầu cơ giá xuống 303
  11 LÝ THUYÉT SÓNG ELL1OTT
  Quan cảnh lịch sử 309
  Những nguyên lý cơ bản của nguyên tắc sóng Elliott 310
  Mối quan hệ giữa lý thuyết Dow và sóng Elliott 314
  Những sóng hiệu chỉnh 314
  Sóng hiệu chỉnh zig-zag
  Sóng hiệu chình phăng - Flats
  Sóng hiệu chỉnh hĩnh tam giác - Trìangỉes
  Nguyên tắc của sự xen kẽ 322
  Hệ thống kênh - Channeling 322
  Sóng 4 như là phạm vi chổng đỡ 324
  Những dãy số Fibonacci như là nguyên tắc sóng cơ bản 325
  Những tỳ lệ Fibonacci và sự thoái lùi 325
  Tỷ lệ phần trăm sự thoái ỉùi Fỉbonacci
  Những mục tiêu thời gian Fibonacci 329
  Sự kết hợp cả ba khía cạnh của lý thuyết sóng 330
  Sóng Elliott được áp dụng đối với cổ phiếu so với hàng hóa 331
  Tóm lược và kết luận 332
  Lý thuyết sóng nên được sử dụng cùng với những công cụ kỹ thuật khác

  LÝ THUYÉT F1BONACCI
  Tổng quan 335
  Giãi thích 335
  Những đường vòng cung - Arcs 336
  Đường rẽ quạt Fibonacci - Fans 337
  Các dường vạch Fibonacci - Retracements 338
  Miền thời gian 339
  ÍX CHU KỲ THỜI GIAN
  Giới thiệu 341
  Chu kỳ 342
  Các nội dung chu kỳ cơ bản 345
  Các nguyên tắc của chu kỳ 348
  Nguyên tẳc về sự biến đổi và danh nghĩa 351
  Những nội dung chu kỳ giúp giải thích các kỹ thuật đồ thị như the nào 353
  Các chu kỳ chi phối 355
  Sự phân loại chu kỳ
  Sóng Kondratỉeff
  Ket hợp chiều dài chu kỳ 357
  Sự quan trọng của xu hướng 359

  Chu kỳ giao dịch 28 ngày trong hàng hoá
  rinh tiến sang trái và phải 361
  Làm thế nào để tách các chu kỳ 361
  Các chu kỳ thời vụ 367
  Những chu kỳ thị trường chứng khoán 371
  Đụng cụ đo khí áp tháng 1 372
  Chu kỳ lổng thống 372
  Kct hợp các chu kỳ với các công cụ kỹ thuật khác 372
  Phân tích quang phổ entropỵ cực đại - MESA 373
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   
 3. tuananh94

  tuananh94 Người tìm sách

  Tham gia :
  07/12/2022
  Bài viết:
  2
  Lượt thích:
  1
  Điểm thành tích:
  5
  Sách hay quá.
   

Chia sẻ trang này