PDF Quản lý dự án phần mềm, kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại, Thạc Bình Cường

Tin đăng trong 'Lập trình, Công Nghệ Thông Tin | IT docs' bởi mod_van, Cập nhật cuối: 30/01/2022.

 1. mod_van

  mod_van Moderator Staff Member

  Tham gia :
  05/11/2019
  Bài viết:
  3.075
  Lượt thích:
  44
  Điểm thành tích:
  30.170
  upload_2022-1-30_10-17-24.png

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Quản lý dự án phần mềm, kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại, Thạc Bình Cường
  337 trang
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...
 2. mod_van

  mod_van Moderator Staff Member

  Tham gia :
  05/11/2019
  Bài viết:
  3.075
  Lượt thích:
  44
  Điểm thành tích:
  30.170
  MỤC LỤC
  Lời giới thiệu 7
  Nội dung cách viết cuốn sách 9
  Tổ chức 10
  Chương 1. QUẢN LÝ PHẦN MỂM cổ TRUYỂN 11
  1.1. Mô hình thác nước 12
  1.1.1. Lý thuyết 13
  1.1.2. Trong thực hành 18
  1.2. Quản lý phần mềm thông thường 25
  Chương 2. sự TIẾN HOÁ NỂN KINH TÊ' PHẦN MỂM 30
  2.1. Nền kinh tế phần mềm 30
  2.2. Sự ước lượng chi phí phần mềm thực tế 35
  Chương 3. CẢI TIẾN KINH TẾ PHẦN MỂM 40
  3.1. Giảm kích thước sản phẩm phần mềm 43
  3.1.1. Các ngôn ngữ ’. 43
  3.1.2. Các Phương pháp hướng đối tượng và mẫu trực quan 46
  3.1.3. Tái sử dụng 48
  3.1.4. Các thành phần thương mại 50
  3.2. Cải tiến các tiến trình phần mềm 51
  3.3. Cải tiến hiệu quả nhóm làm dự án 55
  3.4. Cải tiến kỹ thuật tự động hoá qua các môi trường phần mềm 59
  3.5. Đạt được yêu cầu chất lượng 62
  3.6. Chú ý vào việc kiểm tra một quan điểm thực dụng 64
  Chương 4. CÁCH cũ VÀ CÁCH MỚI 68
  4.1. Các nguyên tắc của kỹ thuật phần mềm truyền thống 68
  4.2. Các nguyên tắc quản lý phần mềm hiện đại 78
  4.3. Chuyển sang một tiến trình lặp 83
  Chương 5. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VÒNG ĐỜI 86
  5.1. Giai đoạn công nghệ và giai đoạn sản xuất 87
  5.2. Giai đoạn khởi đầu 89
  5.3. Giai đoạn cụ thể hoá 91
  5.4. Giai đoạn xây dựng 93
  5.5. Giai đoạn chuyển tiếp 95
  Chương 6. TẠO TÁC QUY TRÌNH 98
  6.1. Tập mẫu 99
  6.1.1. Tập điều hành ................................. 100
  6.1.2. Tập công nghệ (The engineering sets) 101
  6.1.3. Sự tiến hoá của quá trình tạo tác qua vòng đời của nó 107
  6.1.4. Tạo tác kiểm tra 110
  6.2. Tạo tác điều hành 112
  6.3. Tạo tác kỹ thuật 121
  6.4. Tạo tác trong thực tế 123
  Chương 7. MẪU KIẾN TRÚC PHẨN MỂM DỰA TRÊN MÔ HÌNH . 127
  7.1. Kiến trúc: Từ góc nhìn về quản lý 128
  7.2. Kiến trúc: Từ góc nhìn kỹ thuật 130
  Chương 8. LUỒNG LÀM VIỆC CỦA TIẾN TRÌNH 135
  8.1. Luồng làm việc của tiến trình phần mềm 136
  8.2. Luồng lặp (Iteration worknows) 140
  Chương 9. CÁC ĐIỂM KIỂM TRA QUÁ TRÌNH 143
  9.1. Các cột mốc chính 144
  9.2. Các cột mốc phụ 151
  9.3. Các đánh giá tình trạng định kỳ 153
  Chương 10. LẬP KẾ HOẠCH TIẾN TRÌNH LẶP 155
  10.1. Phân định cơ cấu các công việc chi tiết 156
  10.1.1. Kết quả của WBS theo quy ước 157
  10.1.2. Việc phân định cơ cấu công việc chi tiết hiện đại 160
  4

  10.2. Các nguyên tắc lập kế hoạch v 165
  10.3. Quá trình ước tính về chi phí và lịch trình của dự án 168
  10.4. Quá trình xây dựng kế hoạch lặp, kéo dài vòng chu kỳ của dự án .. 170
  10.5. Thực hiện kế hoạch 173
  Chương 11. TỔ CHỨC VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM Dự ÁN 175
  11.1. Tổ chức ngành kinh doanh 176
  11.2. Tổ chức dự án 179
  11.3. Tiến triển của các tổ chức 187
  Chương 12. Tự ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH 189
  12.1. Các công cụ 191
  12.2. Môi trường dự án 195
  12.2.1. Kỹ thuật trọn vòng(round-trip engineering) 196
  12.2.2. Quản lý sự thay đổi(change management) 198
  12.2.3. Cơ sở hạ tầng 205
  Chương 13. KIỂM SOÁT Dự ÁN VÀ CÔNG cụ xử LÝ 211
  13.1. Bảy metrics Cơ bản 212
  13.2. Biểu thị quản lý 214
  13.2.1. Công việc và tiến độ 215
  13.2.2. Giá dự toán và chi phí 215
  13.2.3. Bố trí nhân viên và nhóm động 220
  13.3. Biểu thị chất lượng 221
  13.3.1. Lưu lượng thay đổi và tính ổn định 221
  13.3.2. Chia nhỏ và tính modun hoá 222
  13.3.3. Làm lại và tính tương thích 223
  13.3.4. MTBF và tính thành thục 223
  13.4. Các dự tính vòng đời 225
  13.5. Các metric phần mềm thực dụng 226
  13.6. Metric tự động hoá 228
  Chương 14. sự BIẾN Đổi TIẾN TRÌNH TAILORING THE PROCESS 235
  14.1. Phân biệt các tiến trình 235
  5

  14.1.1. Quy mô 237
  14.1.2. Liên kết hoặc cạnh tranh 240
  14.1.3. Tiến trình mềm dẻo hay không mềm dẻo 241
  14.1.4. Sự thuần thục tiến trình 243
  14.1.5. Rủi ro kiến trúc 243
  14.1.6. Kinh nghiệm trong lĩnh vực 244
  14.2. Ví dụ về dự án quy mô nhỏ chống lại dự án quy mô lớn 245
  Chương 15. NHỮNG sơ THẢO VỂ Dự ÁN TIÊN TIẾN 248
  15.1. Tích hợp liên tục 249
  15.2. Giải quyết sớm những rủi ro 251
  15.3. Những yêu cầu phát triển 253
  15.4. Sự hợp tác giữa các cổ đông 254
  15.5. Nguyên tắc quản lý phần mềm tớt nhất 255
  15.6. Những ứng dụng thực tiễn tốt nhất của quản lý phần mềm 257
  Chương 16. THẾ HỆ TIẾP THEO CỦA QUẢN LÝ KINH TẾ
  PHẦN MỂM 260
  16.1. Mô hình định giá thê hệ tiếp theo 260
  16.2. Kinh tế học phần mềm thế hệ tiếp theo 267
  Chương 17. sự QUÁ ĐỘ SANG xử LÝ HIỆN ĐẠI 271
  17.1. Sự quá độ xét ở khía cạnh văn hoá 272
  17.2. Đoạn kết 276
  PHỤ LỤC 281
  Phụ lục A 281
  Phụ lục B 286
  Phụ lục c 303
  Thuật ngữ sử dụng 321
  6
   

Chia sẻ trang này