PDF Thực tập xử lý nước cấp, Trần Thị Kim Anh, Hoàng Thị Tuyết Nhung

Tin đăng trong 'Công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm, CNsinh học' bởi mod_luong, Cập nhật cuối: 22/11/2022.

 1. mod_luong

  mod_luong Moderator Staff Member

  Tham gia :
  09/10/2019
  Bài viết:
  2.448
  Lượt thích:
  52
  Điểm thành tích:
  22.322
  [​IMG]

  Thực tập xử lý nước cấp, Trần Thị Kim Anh, Hoàng Thị Tuyết Nhung

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................... 3
  MỤC LỤC ................................................................................................. 5
  CÁC KÝ HIỆU VÀ ĐƠN VỊ .................................................................... 9
  MỞ ĐẦU ................................................................................................. 11
  BÀI THỰC HÀNH SỐ 1
  KEO TỤ - TẠO BÔNG BẰNG PHÈN NHÔM................................... 12
  1.1. TỔNG QUAN .............................................................................. 12
  1.1.1. Trị số pH của nƣớc ............................................................... 13
  1.1.2. Lƣợng dùng chất keo tụ ........................................................ 13
  1.1.3. Nhiệt độ nƣớc ....................................................................... 14
  1.1.4. Tốc độ hỗn hợp của nƣớc với chất keo tụ ............................ 14
  1.2. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ ................................................................ 15
  1.3. HÓA CHẤT ................................................................................. 15
  1.4. THỰC NGHIỆM ......................................................................... 15
  1.4.1. TN 1: Xác định giá trị pH tối ƣu. ......................................... 15
  1.4.2. TN 2: Xác định liều lƣợng phèn tối ƣu ................................ 17
  1.4.3. TN 3: S dụng m h nh keo tụ – tạo b ng – lắng ................ 18
  1.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU ......................................................................... 19
  1.6. CÂU HỎI ÔN TẬP ...................................................................... 19
  1.7. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ........................................... 19
  BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
  LẮNG BÔNG TỤ .................................................................................. 20
  2.1. TỔNG QUAN .............................................................................. 20
  2.1.1. Các khái niệm ....................................................................... 20
  6
  2.1.2. Cách xác định hiệu quả lắng b ng tụ ................................... 21
  2.2. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ ................................................................ 22
  2.3. HÓA CHẤT ................................................................................. 22
  2.4. THỰC NGHIỆM ......................................................................... 23
  2.4.1. Thiết lập thí nghiệm ............................................................. 23
  2.4.2. Tiến hành thí nghiệm ............................................................ 24
  2.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU ......................................................................... 24
  2.6. CÂU HỎI ÔN TẬP ...................................................................... 25
  2.7. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ........................................... 25
  BÀI THỰC HÀNH SỐ 3
  HẤP PHỤ BẰNG THAN HOẠT TÍNH .............................................. 26
  3.1. TỔNG QUAN .............................................................................. 26
  3.1.1. Phƣơng tr nh Freundlich ...................................................... 26
  3.1.2. Phƣơng tr nh Langmuir ........................................................ 27
  3.1.3. Quá tr nh hấp phụ theo dạng mẻ .......................................... 28
  3.1.4. Quá tr nh hấp phụ dạng cột .................................................. 28
  3.2. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ ................................................................ 29
  3.4. THỰC NGHIỆM ......................................................................... 29
  3.4.1. TN 1: Xác định quan hệ nồng độ màu và độ hấp thu ........... 29
  3.4.2. TN 2: Quá tr nh hấp phụ theo mẻ ......................................... 30
  3.4.3. TN 3: Hấp phụ dạng cột ....................................................... 31
  3.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU ......................................................................... 32
  3.6. CÂU HỎI ÔN TẬP ...................................................................... 33
  3.7. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ........................................... 33
  BÀI THỰC HÀNH SỐ 4
  LOẠI BỎ SẮT TRONG NƯỚC NGẦM ............................................. 34
  7
  4.1. TỔNG QUAN .............................................................................. 34
  4.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP KHỬ SẮT .............................................. 35
  4.2.1. Kh sắt bằng phƣơng pháp làm thoáng ................................ 35
  4.2.2. Kh sắt bằng phƣơng pháp dùng hóa chất ........................... 37
  4.3. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ ................................................................ 38
  4.4. HÓA CHẤT ................................................................................. 38
  4.5. PHÂN TÍCH SẮT ........................................................................ 39
  4.5.1. Lập đƣờng chuẩn .................................................................. 39
  4.5.2. Sắt tổng cộng (TFe) .............................................................. 40
  4.5.3. Sắt hai (Fe2+) ....................................................................... 40
  4.6. THỰC NGHIỆM ......................................................................... 41
  4.6.1. TN 1: Loại bỏ sắt bằng phƣơng pháp thổi khí...................... 41
  4.6.2. TN 2: Loại bỏ sắt bằng giàn mƣa ......................................... 44
  4.6.3. TN 3: Loại bỏ sắt bằng phƣơng pháp hóa chất .................... 44
  4.7. XỬ LÝ SỐ LIỆU ......................................................................... 45
  4.8. CÂU HỎI ÔN TẬP ...................................................................... 46
  4.9. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ........................................... 46
  BÀI THỰC HÀNH SỐ 5
  KHỬ CỨNG BẰNG HÓA CHẤT ........................................................ 47
  5.1. TỔNG QUAN .............................................................................. 47
  5.1.1. Kh cứng carbonate bằng v i .............................................. 48
  5.1.2. Kh cứng non-carbonate bằng v i và sođa .......................... 48
  5.1.3. Phƣơng pháp khuấy trộn ..................................................... 48
  5.1.4. Phƣơng pháp bể phản ứng tầng s i (Pellet Reactor) ............ 49
  5.2. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ ................................................................ 51
  5.3. HÓA CHẤT ................................................................................. 51
  5.4. THỰC NGHIỆM ......................................................................... 53
  8
  5.4.1. TN 1: Loại bỏ độ cứng bằng hóa chất theo mẻ .................... 53
  5.4.2. TN 2: Loại bỏ độ cứng bằng Pellet Reactor ......................... 54
  5.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU ......................................................................... 54
  5.6. CÂU HỎI ÔN TẬP ...................................................................... 54
  5.7. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ........................................... 55
  BÀI THỰC HÀNH SỐ 6
  KHỬ CỨNG BẰNG TRAO ĐỔI ION ................................................. 56
  6.1. TỔNG QUAN .............................................................................. 56
  6.2. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ ................................................................ 58
  6.3. HÓA CHẤT ................................................................................. 58
  6.4. THỰC NGHIỆM ......................................................................... 59
  6.4.1. TN 1: Nh a cationit để làm mềm nƣớc theo mẻ .................. 59
  6.4.2. TN 2: Nh a cationit để làm mềm nƣớc theo thời gian ......... 59
  6.4.3. TN 3: Nh a cationit để làm mềm nƣớc liên tục ................... 59
  6.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU ......................................................................... 60
  6.6. CÂU HỎI ÔN TẬP ...................................................................... 60
  6.7. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ........................................... 61
  BÀI THỰC HÀNH SỐ 7
  KHỬ TRÙNG ........................................................................................ 62
  7.1. TỔNG QUAN .............................................................................. 62
  7.1.1. Kh trùng là g ? .................................................................... 62
  7.1.2. Kh trùng nƣớc bằng Clo và các hợp chất của nó ............... 63
  7.1.3. Kh trùng nƣớc bằng tia UV ................................................ 65
  7.2. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ ................................................................ 66
  7.3. HÓA CHẤT ................................................................................. 66
  9
  7.4.1. TN 1: Kh trùng bằng hóa chất NaOCl ............................... 69
  7.4.2. TN 2: Kh trùng bằng mô hình ............................................ 70
  7.4.3. TN 3: Kh trùng bằng UV ................................................... 70
  7.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU ......................................................................... 71
  7.6. CÂU HỎI ÔN TẬP ...................................................................... 71
  7.7. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ........................................... 71
  PHỤ LỤC 1 ............................................................................................. 72
  PHỤ LỤC 2 ............................................................................................. 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 83
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này