PDF văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn (luận án tiến sĩ chính trị học)

Tin đăng trong 'Tiến sĩ, thạc sĩ' bởi admin, Cập nhật cuối: 09/01/2020.

 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Tham gia :
  16/04/2018
  Bài viết:
  9.831
  Lượt thích:
  18
  Điểm thành tích:
  87.899
  [​IMG]

  [​IMG]

  văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn (luận án tiến sĩ chính trị học)

  danh mục tài liệu tham khảo:

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Aloun Bounmixay (2013), Văn hóa chính trị truyền thống Lào và ý nghĩa đối với
  công cuộc đổi mới ở cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay, Luận án tiến sĩ
  chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội
  2. Phạm Ngọc Anh và Bùi Đình Phong (2009), Hồ Chí Minh văn hoá và phát triển,
  Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
  3. Lưu Văn An và Dương Xuân Ngọc (2011), Hỏi và đáp những vấn đề cơ bản của
  chính trị học, Nxb Chính trị - Hành Chính.
  4. Hoàng Chí Bảo (2010), “Văn hoá Hồ Chí Minh - giá trị và ý nghĩa”, Hội thảo
  khoa học quốc tế kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện
  Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà
  Nội, tr.571-588.
  5. Hoàng Chí Bảo (2005), Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính
  trị, Hà Nội.
  6. Trần Văn Bính (chủ biên) (2000), Vai trò văn hoá trong hoạt động chính trị của
  Đảng ta hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội.
  7. Nguyễn Văn Bông (1969), Luật hiến pháp và chính trị học,Nxb Sài gòn.
  8. Đề tài KX.02.09 (1993), Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay
  (Qua sách báo nước ngoài), Trường Đại học sư phạm Hà Nội I, Viện Thông
  tin khoa học xã hội - Viện KHXHVN, Hà Nội.
  9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  10. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
  VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp
  hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
  X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  170
  13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
  XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị
  quốc gia, Hà Nội.
  16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12, Nxb Chính
  trị quốc gia, Hà Nội.
  17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 51, Nxb Chính
  trị quốc gia, Hà Nội.
  18. Phạm Văn Đồng (1990), Chủ tịch Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc,
  một thời đại, một sự nghiệp, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  19. Phạm Văn Đồng (1998), Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  20. Nguyễn Minh Đức (2003), Văn hoá chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp
  huyện ở tỉnh Kon Tum hiện nay - Thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ
  chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  21. Vũ Minh Giang (2008), “Đảng Cộng sản Việt Nam trong văn hóa chính trị”,
  Tạp chí Xây dựng Đảng, (9), tr.40-43.
  22. Võ Nguyên Giáp (1997), Tư tưởng Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam, Nxb
  Quân đội nhân dân, Hà Nội.
  23. Võ Nguyên Giáp (1993), Tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành và phát
  triển, Nxb Sự thật, Hà Nội.
  24. Võ Nguyên Giáp (1969), Từ nhân dân mà ra, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
  25. Trần Văn Giàu (1993), Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước nhiệm
  vụ lịch sử, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.
  26. Trần Văn Giàu (1993), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến
  Cách mạng Tháng tám – (tập III) Thành công của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
  tưởng Hồ Chí Minh. Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.
  171
  27. Trần Văn Giàu (2011), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam,
  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  28. Văn Hải (2001), “Về văn hóa chính trị”, Tạp chí Lý luận chính trị, (5), tr.81-84, 88.
  29. Hellmut Kapfenberger (2010), Hồ Chí Minh một biên niên sử, Nxb Thế
  giới, Hà Nội.
  30. Trần Ngọc Hiên (2005), “Phát huy ưu thế của nền văn hóa chính trị
  Việt Nam tạo động lực cho công cuộc đổi mới”, Tạp chí Thông tin
  khoa học xã hội, tháng 6, tại trang http://www.cpv.org.vn [truy cập
  ngày 23/8]
  31. Học viện Quốc phòng và Viện lịch sử quân sự Việt Nam (2000), Tư tưởng Hồ
  Chí Minh về dựng nước và giữ nước, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
  32. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2006), Hồ Chí Minh tiểu sử, Nxb Lý
  luận chính trị, Hà Nội.
  33. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2010), “Di sản Hồ Chí
  Minh trong thời đại ngày nay”, Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 120 năm
  ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), Nxb Chính trị -
  Hành chính, Hà Nội.
  34. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2011), Hội thảo khoa
  học kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Nxb Chính trị -
  Hành chính.
  35. Hội đồng lý luận, phê bình VHNT Trung ương (2013), Báo cáo tổng quan
  đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước, “Văn hóa trong chủ thuyết phát triển
  của Việt Nam”, Mã số: ĐTĐL.01/2011, Chủ nhiệm đề tài: GS,TS Đinh
  Xuân Dũng, Hà Nội, [Tài liệu chưa xuất bản].
  36. Nguyễn Văn Huyên (2005), “Văn hoá và văn hoá chính trị từ cách tiếp cận của
  triết học chính trị mácxít”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tại trang
  http://www.cpv.org.vn [truy cập ngày 19/7].
  37. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên) (2006), Văn hóa mục tiêu và động lực của sự
  phát triển xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  172
  38. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên) (2009), Chính trị học - Những vấn đề lý luận và
  thực tiễn, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội.
  39. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên) (2009), Con người chính trị Việt Nam truyền
  thống và hiện đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  40. Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Hoài Văn và Nguyễn Văn Vĩnh (2009) (Sách
  chuyên khảo), Bước đầu tìm hiểu những giá trị văn hóa chính trị truyền thống
  Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  41. Khăm Mặn Chăn Thạ Lăng Sỷ (2002), Văn hóa chính trị ở Cộng hòa dân chủ
  nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ Chính trị học, Học
  viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  42. Đặng Xuân Kỳ (1990), Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ kiên cường của
  phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế,
  Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội.
  43. Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên) (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hoá
  và con người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  44. Nguyễn Minh Khoa (2010), Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây
  dựng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học
  chính trị chuyên ngành Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị - hành chính
  quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  45. Đinh Xuân Lâm và Bùi Đình Phong (2010), “Giá trị thời đại trong di sản Hồ
  Chí Minh”, Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch
  Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb
  Chính trị - Hành chính, Hà Nội, tr.160-165.
  46. V.I.Lênin (2005), Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  47. V.I.Lênin (1980), Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  48. V.I.Lênin (1980), Toàn tập, Tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.
  49. Đinh Xuân Lý (chủ biên) (2005), Tìm hiểu vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự
  nghiệp cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  50. Ngô Sĩ Liên (1993), Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  51. C.Mác và Ph.Ăngghen (1956), Những tác phẩm ở thời kỳ đầu, Nxb Tiến bộ
  Mátxcơva.
  173
  52. Lương Hoàng Mai (2006), “Văn hoá Đảng được hoàn thiện từ nền văn hoá
  chính trị”, Tạp chí Xây dựng Đảng ONLINE, tại trang
  http://www.xaydungdang.org.vn [truy cập ngày 19/ 12].
  53. Hồ Chí Minh (1993), Biên niên tiểu sử, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
  54. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  55. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  56. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  57. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  58. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  59. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  60. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  61. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  62. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  63. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  64. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  65. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  66. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  67. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  68. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  69. Montes Quieu (2010), Tinh thần pháp luật (Thanh Đạm dịch), Nxb Đà Nẵng.
  70. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh (2008), Hiến pháp Việt Nam qua các
  thời kỳ (1946-1959-1980-1992-2001), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.
  71. Phan Ngọc (1998), Bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội.
  72. Bùi Nguyễn (2006), “Văn hóa lãnh đạo, quản lý trong tư tưởng Hồ Chí Minh”,
  Tạp chí thông tin công tác tư tưởng lý luận, tháng 8, tại trang
  http://www.cpv.org.vn [truy cập ngày 21/8].
  73. Dương Xuân Ngọc (chủ biên) (2012), Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới
  chính trị ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  74. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (1996), Văn hóa xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính
  trị quốc gia, Hà Nội.
  174
  75. Nhà xuất bản Khoa học xã hội (2008), Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng
  Hồ Chí Minh sống mãi, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  76. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh di sản văn hóa
  dân tộc, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
  77. Trần Nhâm (2011), Hồ Chí Minh Nhà tư tưởng thiên tài, Nxb Chính trị quốc
  gia, Hà Nội.
  78. Trịnh Nhu và Vũ Dương Ninh (1996), Về con đường giải phóng dân tộc của
  Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  79. Đoàn Thị Minh Oanh (2010), “Xây dựng văn hoá chính trị của Đảng Cộng sản
  Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm
  ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý
  luận chính trị, Hà Nội, tr.347.
  80. Nguyễn Hồng Phong (1998), Văn hoá chính trị Việt Nam truyền thống và hiện
  đại, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội.
  81. Bùi Đình Phong (chủ biên) (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền
  văn hoá mới Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội.
  82. Bùi Đình Phong (2006), “Văn hoá chính trị Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học
  chính trị, (5), tr.17-22.
  83. Bùi Đình Phong (2008), Văn hoá, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb
  Công an nhân dân, Hà Nội.
  84. Bùi Đình Phong (2010), “Nhân dân: Một phạm trù văn hoá chính trị Hồ Chí
  Minh”, Tạp chí Tuyên giáo, (3), tr. 23-26.
  85. Bùi Đình Phong (2011), “Học và hành theo tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá
  cầm quyền”, Tạp chí Tuyên giáo ONLINE, tại trang http://www.tuyengiao.vn
  [truy cập ngày 21/8].
  86. Đỗ Nguyên Phương (2004), “Văn hóa Đảng - nhận thức và vấn đề đặt ra”, Tạp
  chí Cộng sản, (18), tr.16-22.
  87. Phạm Ngọc Quang (1995), Văn hoá chính trị và việc bồi dưỡng đội ngũ cán
  bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  88. Lê Minh Quân (2009), (Sách chuyên khảo) Tư tưởng chính trị của C.Mác,
  Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  175
  89. Tô Huy Rứa (2005), “Xây dựng văn hóa Đảng trong tình hình mới”, Tạp chí
  Cộng sản, (10).
  90. Jean Jacquest Rousseau (2010), Bàn về khế ước xã hội (Thanh Đạm dịch),
  Nxb Đà Nẵng.
  91. Phan Xuân Sơn (2010), (chủ biên) Các chuyên đề bài giảng chính trị học, (tập 2),
  (Dành cho cao học chuyên chính trị học), Nxb Chính trị - Hành Chính, Hà Nội.
  92. Tạ Ngọc Tấn (2010), “Vấn đề văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát
  triển đất nước”, Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ
  tịch Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,
  Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội, tr.522-531.
  93. Lâm Quốc Tuấn (2004), “Kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá chính trị
  Việt Nam”, Tạp chí Tư tưởng văn hoá (10), tại trang
  http://www.dangcongsan.vn [truy cập ngày 11/11].
  94. Lâm Quốc Tuấn (2005), Nâng cao văn hoá chính trị của cán bộ lãnh đạo ở
  nước ta trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ Chính trị học, Học viện
  Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
  95. Song Thành (2005), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận chính trị,
  Hà Nội.
  96. Song Thành (2010), Hồ Chí Minh nhà văn hoá kiệt xuất, Nxb Chính trị quốc
  gia, Hà Nội.
  97. Trần Ngọc Thêm (2013), Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng,
  Nxb Văn hóa văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh.
  98. Hồ Văn Thông (1999), “Suy ngẫm về những giá trị trong lịch sử tư tưởng
  chính trị Việt Nam”, Tạp chí thông tin chính trị học, (1).
  99. Trần Dân Tiên (2001), Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch,
  Nxb Văn học, Hà Nội.
  100. Chu Đức Tính (2009), (Chủ biên) Hồ Chí Minh tiểu sử, Nxb Chính trị quốc
  gia, Hà Nội.
  101. Nguyễn Đài Trang (2013), Hồ Chí Minh Nhân văn và Phát triển, Nxb Chính
  trị quốc gia, Hà Nội.
  176
  102. Hà Xuân Trường (1994), Văn hóa khái niệm và thực tiễn, Nxb Văn hóa thông
  tin, Hà Nội.
  103. Tylor E.B (2000), Văn hóa nguyên thủy (Huyền Giang dịch), Nxb Văn hóa
  Dân tộc, Hà Nội.
  104. Phạm Hồng Tung (2008), Văn hoá chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hoá
  chính trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  105. Phạm Ngọc Trung (2012), (Chủ biên), Giáo trình lý luận văn hóa, Nxb Chính
  trị quốc gia, Hà Nội.
  106. Trung tâm Từ điển học (2010), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng.
  107. Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin (2002), Từ điển Triết học, Nxb Văn hóa -
  Thông tin, hà Nội.
  108. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia - Ủy ban quốc gia unesco
  của Việt Nam (1995), Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc,
  Nhà văn hóa lớn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  109. Nguyễn Hoài Văn (Chủ biên) (2008), Sự phát triển của tư tưởng chính trị Việt
  Nam thế kỷ X-XV, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  110. Viện Sử học (1976), Nguyễn Trãi toàn tập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
  111. Viện Hồ Chí Minh (1993), Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại, Nxb Lao
  động, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
  112. Viện lịch sử quân sự Việt Nam (2004), Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của
  Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
  113. William J. Duiker. (2000), Hồ Chí Minh - Một cuộc đời, Nxb Hyperion,
  New York, (Phòng Phiên dịch - Bộ ngoại giao Việt Nam dịch sang tiếng
  Việt năm 2001)
  Tiếng Anh
  114. Almond G. (1956), “Comparative Political System”, in: The journal of Politics
  (8), pp. 12-15.
  115. Almond G. and Verba S. (1963), The Civic Culture - Political Attitudes and
  Democracy in Five Nations, Boston: little, Brown & Co. G.
  177
  116. Ball A.R. (1977), Modern Politics and Government, 2nd ed, London,
  Macmillan.
  117. Harrigan J.J. (1995), “Political Culture and Public opinion”, in: Politics and
  the American future, Dilemmas of Democracy, The Mc Graw - Hill
  Companies, Inc, pp. 80-105.
  118. Pye L. (1968), “Political Culture”, in: International Encyclopedia of the Social
  Siences, 12, London, Macmillan.
  119. Patzelt, Werner J. (1992), Einfuehrung in die Politikwissenschaft. Grundriss
  des Faches und studiumbegleitende Orientierung, Wissenchaftsverlag Richard
  Rothe, Passau.
  120. Row E. (1974), Modern Politics, London, Routlege and Kegan Paul.
  121. Sodaro M.J. (1995), “Political Culture and Political Pyschology”, in
  Comparative politics: A global Introduction, The Goerge Washington
  University, The Mc Graw - Hill Companies. Inc., Aimis Custom Publishing,
  pp. 361-385.
  122. Tocqueville A. (1996), Democracy in America, ed. by J.P. Mayer, trans. by
  George Lawrence, NewYork: Happer &Row.
  123. Walter A. Rosenbaum (1975), Political Culture, London: Nelson.
  124. Wildavsky, Aaron (1987), Choosing Preferences by Constructing Institutions:
  A cultural Theory of Preference Formation, in: American Political Science
  Review, (81), No.1 March.
   
  pdf : Bạn cần để tải tài liệu
  Đang tải...

Chia sẻ trang này